O nás

O.S. Vaňkovka

Pro informace o Nadaci Vaňkovka, která byla předchůdkyní OSV klepněte sem.

 

ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VAŇKOVKA – LISTOPAD 1997

 

Občanské sdružení Vaňkovka (OSV) založili René Sviderski, Blanka Maroušová a Eva Staňková již 30.11.1997, aby toto sdružení mohlo plynule navázat na likvidovanou Nadaci Vaňkovka.

Pod č. II/s-OVS/1-34411/97-R bylo dne 11.12 1997 Občanské sdružení Vaňkovka zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR.

IČO 66597366 přidělil Český statistický úřad Občanskému sdružení Vaňkovka 12.ledna 1998.

OSV zastupoval René Sviderski, adresa sdružení byla U Zoo 25, 635 00 Brno

 

STATUT OSV Z DUBNA 1998

 

Na valné hromadě dne 17.4.1998, které se účastnili Jaromír Klanica, Jiří Palacký, Luisa Rzymanová, Blanka Maroušová, Petr Novák, Eva Staňková a René Sviderski byly schváleny nové stanovy sdružení.

Blanka Maroušová byla zvolena jednatelkou sdružení, Luisa Rzymanová její zástupkyní.

Změna stanov Občanského sdružení byla vzata na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 30.9.1998.

 

Cíl činnosti, uvedený v těchto stanovách:

 

Občanské sdružení Vaňkovka (OSV) hodlá soustředit své úsilí na systematickou revitalizaci objektu bývalé továrny Vaňkovka, Zvonařka 5, Brno, zejména prostorů Modelárny a Jádrovny a přilehlých prostor pro současnou netendenční kulturu z oblasti uměleckého řemesla, výtvarného umění, hudby, divadla a filmu v kombinaci s vhodnou formou obchodní činnosti.

OSV chce udržet a proklamovat určitou exklusivitu tohoto prostoru.

OSV navazuje na činnost Nadace Vaňkovka, která končí svou činnost nejpozději k 1.1.1999, protože nemůže dostát novým zákonným podmínkám pro činnost nadací.

Jako sídlo sdružení byla v těchto stanovách uvedena adresa Vaňkovky – Zvonařka 5, 602 00 Brno.

Finanční úřad Brno I vydal dne 15.12.1998 Občanskému sdružení osvědčení o registraci k daním z příjmů právnických osob s účinností od 1.1.1998 a přidělil jí daňové identifikační číslo (DIČO) 288 - 66597366

Bankovní spojení bylo převedeno z krachující COOP banky do Komerční banky a.s., pobočka Brno-město, nám.Svobody 21, 631 31 Brno na účet číslo: 6996 980 287/0100.

 

STATUT OSV Z ÚNORA 2001

 

Další změnu stanov přijala valná hromada sdružení (ve složení: Blanka Maroušová, Eva Staňková, Petr Novák, Karel Kincl, René Sviderski a Jiří Palacký) dne 22.2.2001. Tato změna stanov byla vzata MV ČR na vědomí dne 11.4.2001

 

Cíle činnosti byly upraveny následovně:

 

Občanské sdružení Vaňkovka (OSV) je sdružením fyzických a právnických osob, které soustředí své úsilí na systematickou revitalizaci objektu bývalé továrny Vaňkovka, Zvonařka 5, Brno, zejména prostorů Modelárny a Jádrovny a přilehlých prostor pro současnou netendenční kulturu z oblasti uměleckého řemesla, výtvarného umění, hudby, divadla a filmu v kombinaci s vhodnou formou obchodní činnosti.

OSV chce udržet a proklamovat určitou exklusivitu tohoto prostoru. S využitím svých zkušeností a znalostí chce být partnerem majiteli areálu i nájemcům (provozovatelům jednotlivých obbjektů). Chce se podílet na koordinaci aktivit, které se v areálu pořádají, tak, aby Vaňkovka byla přeměněna na multifunkční centrum s vyváženou nabídkou komerčních a nekomerčních provozů.

OSV se soustředí na prohlubování znalostí a poskytování informací o areálu, získávání a šíření zkušeností při revitalizaci průmyslových objektů.

Spolupráce s veřejností a s obdobnými projekty v ČR a v zahraničí.

Schválena byla také nová adresa sdružení - Skácelova 20, 612 00 Brno

 

STATUT OSV ZE ZÁŘÍ 2002

 

Vzhledem k postupující přípravě projektu obchodní galerie německé firmy ECE, která zasáhne i do  areálu Vaňkovky a také s ohledem na zahájení přípravy nového územního plánu města Brna schválila valná hromada Občanského sdružení (ve složení Blanka Maroušová, Jiří Palacký, Karel Kincl, Petr Novák, Eva Staňková a René Sviderski) aktuální úpravu statutu..

Nový statut byl přijat dne 20.9.2002 a vzat MV ČR na vědomí dne 10.10.2002.

 

Cíle pro následující období činnosti OSV:

 

Hledání nové role opuštěných továrních areálů a devastovaných území – tzv. „brownfields“.

V první etapě činnosti ve prospěch revitalizace památkově chráněného továrního areálu Vaňkovka Brno.

Přispívat k ochraně životního prostředí podporou vzdělanosti obyvatel a identifikace místního společenství s územím, ve kterém žijí.

Ochrana přírody a krajiny revitalizací zastavěného území a omezením zbytečného zastavování dosud volných ploch.

Ochrana životního prostředí v městské krajině, zejména na veřejných prostranstvích.

Po dokončení nákupní Galerie Vaňkovka získalo Občanské sdružení od firmy ECE do pronájmu prostory v místě šaten bývalé slévárny, kde má nyní i svou kancelář.

Po letech "v exilu" se tak vrátilo do areálu Vaňkovky.

Dne 6.12.2005 schválila proto valná hromada změnu sídla sdružení - místo Skácelovy 20 je nyní adresa sídla Občanského sdružení Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno.

 

STANOVY OSV Z DUBNA 2008

 

1.  Název společnosti: Občanské sdružení Vaňkovka

 

2.  Sídlo společnosti: Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno

 

3.  Charakter sdružení:

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/ 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

 

4.  Cíle sdružení:

       * Revitalizace továrního areálu Vaňkovka.

       * Vzdělávací, kulturní, informační a propagační aktivity.

       * Spolupráce s veřejností, shromažďování informací a získávání pomoci ze zahraničí,

         z míst, kde je zkušenost s obdobnými projekty.

       * Podpora činnosti nevládních a neziskových organizací, komunitního života,

         volnočasových aktivit dětí a mládeže, integrace minorit a znevýhodněný skupin

         obyvatelstva, protidrogová prevence, prevence kriminality.

       * Spolupráce s orgány státní správy, samosprávy a dalšími subjekty.

       * Publikační činnost.

 

5. Formy činnosti:

  a. Hlavní činnost

      * Vytvořit v prostoru bývalých šaten slévárny, které se stalo součástí objektu

        nákupní Galerie Vaňkovka, centrum pro neziskové organizace s názvem Slévárna

        Vaňkovka.

      * Organizovat prodejní výstavy výtvarných děl, charitativní akce spojené s

        prodejem výrobků chráněných dílen, produktů ekologického zemědělství a lidových

        řemesel.

      * Spolupracovat s vedením Galerie Vaňkovka a Wannieck Gallery na oživení veřejných

         prostorů v areálu - zejména nové ulice Ve Vaňkovce.

      * Spolupracovat se školami a odbornými institucemi při získávání a šíření aktuálních

         poznatků v oblasti trvale udržitelného rozvoje - včetně nového využití opuštěných

         továrních areálů a a devastovaných území - tzv. "brownfields".

      * Přispívat k ochraně životního prostředí podporou vzdělanosti obyvatel a identifikace

         místního společenství s územím, ve ktrém žijí.

      * Přispívat k ochraně přírody a krajiny a omezení zbytečného zastavování dosud

         volných ploch v příměstském území.

      * Organizovat vzdělávací akce zaměřené na revitalizaci zastavěného území, vodních

         toků a přírodních prvků v centrální oblasti města.

      * Ochrana životního prostředí v městské krajině, zejména na veřejných prostranstvích

      * Využívání zkušeností z přípravy záměru vybudování interaktivního vědeckého centra

         pro veřejnost v areálu Vaňkovky a společně s dalšími organizacemi usilovat o jeho

         realizaci na jiném vhodném místě v Brně

  b. Vedlejší činnost

       * Pořádání kulturních, vzdělávacích, společenských a osvětových akcí v prostorách

         Slévárny i navazujícím veřejném prostoru.

       * Pronajímání jednotlivých částí Slévárny pro činnost NNO, pro kulturní, vzdělávací

         a společenské akce nekomerčních organizací, studentů a skupin občanů.

       * Pronajímání sálu pro prezentace a společenské akce komerčních subjektů.

       * Pořádání školení, konzultační a metodická pomoc.

 

6.   Orgány OSV :

       * Valná hromada členů OSV.

       * Jednatel OSV.

 

7.  Pravomoci valné hromady členů OSV:

       * Změna stanov.

       * Zvolení jednatele a jeho pověřování úkoly.

       * Pověřování jednotlivých členů konkrétními úkoly.

       * Odsouhlasení a kontrola plánu činnosti a hospodaření.

       * Rozhodování o přijetí a vyloučení člena OSV.

       * Rozhodování o zániku, nebo sloučení OSV s jinou organizací.

 

8.  Práva a povinnosti jednatele:

       * Svolává zasedání valné hromady OSV a to minimálně jedenkrát ročně.

       * Zastupuje OSV navenek.

       * Jednatel má právo pověřit člena OSV plnou mocí k jednání jménem OSV

       v dílčích záležitostech, rozsah musí být určen zápisem.

       * Zodpovídá za hospodaření OSV.

       * Rozhoduje o běžných hospodářských a organizačních záležitostech.

       * Předkládá valné hromadě výroční zprávu.

       * Jednatel je povinen na žádost 20% členů OSV svolat do 15 dnů od žádosti

          valnou hromadu a oznámit její konání členům OSV e-mailem.

       * Dojde-li při hlasování k rovnosti hlasů, má jednatel dva hlasy.

 

9.  Členství v OSV

       * Členství vzniká na vlastní žádost a schválením žádosti valnou hromadou

       * Členství zaniká na vlastní žádost anebo vyloučením na základě rozhodnutí valné

          hromady OSV, dojde-li k poškozování zájmů či dobrého jména OSV

 

10. Práva a povinnosti členů OSV

       * Účastnit se aktivit směřujících k naplnění cílů OSV

       * Být informován o všech aktivitách OSV a informovat o vlastních aktivitách ve

          vztahu k OSV.

       * Účastnit se valné hromady.

       * Dodržovat stanovy OSV.

       * Podílet se na naplňování cílů OSV.

       * Svědomitě vykonávat práci pro OSV, ke které se zaváže a kterou byl valnou

          hromadou pověřen

 

11.  Rozhodování valné hromady

         Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a

         rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, s výjimkou rozhodování o změně

         stanov, odvolání a jmenování jednatele, vzniku a zániku členství a zrušení OSV, kdy

         rozhoduje tříčtvrtinovou většinou všech hlasů.

 

12.  Zásady hospodaření OSV

       * Hospodaření OSV budiž v souladu s platnými právními předpisy upravujícími

         hospodaření neziskových organizací. Příjmy OSV budou tvořeny z dotací a grantů od

         státních, samosprávných i soukromých organizací, sponzorských darů a příspěvků a

         příjmů z vedlejších činností. Příjmy z vedlejší činnosti budou využity v souladu s

         neziskovým charakterem organizace k financování jeho dalšího provozu.

       * Dispoziční právo k účtu má jednatel.

       * O vyplacení částky vyšší, než 10 000,- Kč z účtu OSV budou informováni členové

         valné hromady.

 

Tyto stanovy OSV byly jednomyslně schváleny dne 6. dubna 2008 valnou hromadou OSV

 

Nadace Vaňkovka

ZALOŽENÍ NADACE - KVĚTEN 1994

 

O založení Nadace Vaňkovka bylo rozhodnuto na schůzi zakladatelů, která se konala dne 4.5.1994. Ve statutu byly uvedeny základní pravidla řízení nadace a cíle činnosti nadace. Správcem Nadace Vaňkovky se stala Blanka Maroušová

Právo nakládat s účtem Nadace měl kromě správkyně člen rady nadace Karel Stránský. Dočasným sídlem Nadace se stala advokátní kancelář JUDr. Milady Sigmundové na Radnické 1 v Brně.

 

Cíle činnosti Nadace Vaňkovka – květen 1994:

 

Rekonstrukce a oživení průmyslového areálu „Vaňkovky“ pro obchodní, kulturní a vzdělávací účely.

Oživení a obnova dalších zanedbaných staveb a veřejných prostorů v Brně, jihomoravském regionu a jinde.

Přispívat, a to zejména ve smyslu odstavce 1 a 2 tohoto bodu, k rozvoji občanského společenství a jeho tvůrčí aktivity.

 

Zakladatelé Nadace Vaňkovka:

 

právnické osoby:

Masarykova univerzita Brno, Moravské nám.9, Brno

Čiperka v.o.s., Kounicova 11, Brno

HADIVADLO – CED, Zelný trh 9, Brno

Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, Brno

Moravský národní filmový archiv, Vlhká 15, Brno

Vysokoškolský klub, Údolní 50, Brno

Fakulta výtvarných umění VUT , Králova 45, Brno

 

fyzické osoby:

Karel Stránský, Bystřinova 3, Brno

Tomáš Míček, Staňkova 12b, Brno

Jaromír Klanica, Renneská 14, Brno

Blanka Maroušová, Jungmannova 33, Brno

Ladislav Plch, Kamenná čtvrt 22, Brno

Petra Čermáková, Havlíčkova 23, Brno

Dagmar Antošová, Jundrovská 45, Brno

Eva Staňková, Luční 30, Brno

Hana Šráčková, Vackova 45, Brno

Zdeněk Chlup, Slezákova 39, Brno

Zdeněk Pospíchal, Kozinova 11, Brno

Karel Kosař, Vránova 175, Brno

Leo Gattermayer, Jungmannova 33, Brno

Vladimíra Horáčková, Údolní 50, Brno

Petr Pochylý, Úvoz 15, Brno

Blahoslav Rozbořil, Havlíčkova 67, Brno

Kateřina Kašparovská, Božetěchova 97, Brno

Miroslav Ambroz, Rotlreklova 5, Brno

Milada Sigmundová, Hausmannova 4, Brno

Vlaďka Smutná, Joštova 3, Brno

Helena Zemánková, Kohoutova 16, Brno

Dalibor Borák, M.Horákové 24, Brno

Jiří Donné, Západní 11, Brno

Nadace Vaňkovka byla registrována podle §20b odst.3 z č.47/92 Sb. u Magistrátu města Brna dne 12.5.1994 pod č.j. 52/94/NA (referent JUDr. Eva Kubišová)

Registrační číslo Nadace: 1994/00052/000

Nadace Vaňkovka byla registrována u Finančního úřadu Brno 1 (č.j. 4618/96/R) a bylo jí přiděleno daňové identifikační číslo (DIČO): 288 – 64331148

Bankovní spojení Nadace Vaňkovka : COOP Banka, a.s., Benešova 14 – 16, Brno, účet č. 041101-0717419001/3700

 

NOVÁ RADA NADACE VAŇKOVKA - ZÁŘÍ 1995:

 

Dne 12.9.1995 byla valnou hromadou ustavena nová Rada Nadace Vaňkovka ve složení:

Eva Staňková (předsedkyně nadace)

Blanka Maroušová (správkyně nadace)

Jiří Palacký

Karel Kosař

Vladimíra Horáčková

Jaromír Klanica

HaDivadlo (David Jařab)

Magistrát města Brna (Jaromír Pánek, Jiřina Nehybová)

11.9.1996 byla registrace Nadace Vaňkovka na Magistrátě města Brna aktualizována s novou adresou - Kounicova 67, 601 67 Brno.

 

UKONČENÍ ČINNOSTI NADACE VAŇKOVKA - 31.12.1998:

 

V souvislosti s novým zákonem  č.227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech, který podmiňoval existenci nadací min 500 000 Kč základního jmění, vstoupila Nadace Vaňkovka rozhodnutím rady nadace ze dne 19. 3. 1998 do zákonem předepsaného procesu likvidace.

Dne 31.12.1998 Nadace Vaňkovka zanikla a následně byla vymazána z registru nadací vedeného Magistrátem města Brna.

Protokol o výmazu nadace má datum 16.2.2000 (podepsán Milan Bednář, správní oddělení OVV MMB).

 

Nástupcem a pokračovatelem Nadace Vaňkovka se stalo Občanské sdružení Vaňkovka.